RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’1 TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, GRUP C1, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A A MITJA JORNADA DE L’EMD DE CAMPREDÓ:

Publicada el 11 Oct 2019

ANUNCI

El President de l'EMD de Campredó ha dictat en data 10 d'octubre de 2019, la següent resolució:

[... En data 19 de setembre de 2019 es va dictar en l'expedient de selecció per part d'aquesta EMD, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un tècnic auxiliar de Biblioteca en règim de personal laboral temporal a mitja jornada, resolució per la qual s'aprovava la relació de persones aspirants admeses i excloses.

Atès que contra l'esmentada resolució, que es feu pública en l'e-tauler i en la pàgina web de l'EMD, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions, procedeix elevar l'esmentada relació a definitiva, així com completar la designació dels membres del tribunal incorporant els designats en representació de l'Escola d'Administració Pública, així com fixar les dates de constitució del tribunal i de realització de les proves de selecció corresponents.

 

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Elevar a definitiva sense variació la relació d'aspirants admesos per prendre part en el procès de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un tècnic auxiliar de Biblioteca, grup C1, en règim de personal laboral temporal a mitja jornada de l'EMD de Campredó (bases i convocatòria publicades en el BOPT de data 14 d'agost de 2019) que resta integrada per les següents persones:

 

Persones aspirants definitivament admeses  

Núm.     DNI                     Prova de català           Prova de castellà

1           39732270T          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

2           47936505C          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

3           47820684G          EXEMPT/A                  EXEMPT/A

4           47938586P          NO EXEMPT/A            EXEMPT/A

5           47827026K          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

6           47821080D          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

7           47855768J           EXEMPT/A                  EXEMPT/A

8           47482537A          EXEMPT/A                   EXEMPT/A

 

Segon. Deteminar la composició definitiva del tribunal qualificador del procés de selecció en la següent forma:

Presidenta: Irene Prades Ginovart, directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa.

Vocal: Marion van Elk i Valls, en representació de l'Escola d'Administració Pública.

Vocal: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l'EMD.

Secretari: Jordi Roca Ejarque, administratiu de l'EMD.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1  d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tercer. El tribunal qualificador es constituirà a la seu administrativa de l'EMD de Campredó en data 18 d'octubre de 2019 abans de l’inici de les proves.

Quart.- L'aspirant no exempta i que per tant haurà de realitzar la prova de llengua catalana resta convocada per realitzar aquesta el dia 18 d'octubre de 2019, a les 10 hores a la seu administrativa de l'EMD de Campredó.

Cinquè.-  La prova teòrico-pràctica i l'entrevista tindran lloc a partir de les 10 hores del dia 22 d'octubre de 2019 a la seu administrativa de l'EMD de Campredó.

Sisè.- Als efectes expressats en els apartats 3r, 4t. i 5è d'aquesta resolució s'indica que la seu administrativa de l'EMD de Campredó es troba al C/Rafael Escardó i Valls, s/n, 43897 – Campredó. Tel 977597050 (info@campredo.cat). Les persones aspirants hauran d'anar degudament identificades per a la realització de les proves.

Així mateix, es recorda els candidats admesos que aquests hauran d'acreditar davant l'EMD disposar, abans de l'inici de les proves presencials de la fase d'oposició, del corresponent certificat que evidencia la carència o inexistència de condemna per delictes de naturalesa sexual d'exigència necessària per als professionals que treballen habitualment amb menors.

Quan les proves no siguin de realització conjunta l'ordre d'actuació dels aspirants es determinarà prèviament mitjançant la realització de sorteig públic.

Setè.- Publicar aquesta resolució a l'e-tauler i a la pàgina web de l'EMD de Campredó, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats i donar-ne així mateix trasllat als membres del tribunal qualificador. ....]

 

Campredó, 10 d'octubre de 2019.

 

El President de l'EMD

 

 

Damià Grau i Arasa