PROCES SELECTIU COBERTURA DE VACANT DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Publicada el 20 Aug 2019
Governació
Promoció
Turisme

Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme.

Borsa d’empreses.
Oferta de Treball.

 

Bases que han de regir la convocatòria per a la cobertura en règim de personal laboral temporal a mitja jornada d’una plaça vacant de tècnic/a auxiliar de biblioteca.

 

Base 1. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició lliure per a la cobertura en règim de personal laboral temporal d’una plaça vacant de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup de classificació C, subgrup C1 de l’article 76 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

La incorporació serà un cop finalitzat el procés de selecció.

El règim de contractació serà de personal laboral temporal per un període de dotze mesos, prorrogable per uns altres dotze mesos. La dedicació temporal serà a mitja jornada.

La plaça està dotada amb les retribucions bàsiques corresponents al subgrup de classificació C1 i les retribucions complementàries determinades en el pressupost de l’EMD de Campredó.

La persona seleccionada s’adscriurà, amb caràcter temporal al lloc de treball laboral de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup de classificació C, subgrup C1 convocada. La resta d’aspirants presentats passaran a formar part d’una borsa de treball, per cobrir per ordre de la puntuació obtinguda, places vacants o substitucions de personal en actiu (vacances, incapacitats laborals transitòries...) que es puguin produir a l’EMD de Campredó durant un termini de 24 mesos en aquest lloc de treball.

Les funcions genèriques del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents:

- Donar suport a la gestió general de la biblioteca.

- Informar als usuaris sobre aspectes generals de funcionament, organització i recursos de la biblioteca.

- Informar sobre els recursos i activitats al municipi.

- Realitzar les tasques vinculades al servei de préstec.

- Donar d’alta al sistema als nous usuaris de la biblioteca.

- Donar suport a les activitats culturals i de dinamització del servei.

- Preparar les dades estadístiques.

- Preparar guies, dossiers i informació específica segons les necessitats de la biblioteca.

- Ordenar el material de la biblioteca, segons el sistema de classificació utilitzat.

- Mantenir l’àrea de diaris i revistes.

- Atendre el funcionament i manteniment dels equips informàtics i audiovisuals, i assessorar al públic sobre l’ús d’aquests mitjans.

- Realitzar els processos materials relatius al tractament dels documents.

- Donar suport a les tasques administratives del centre.

- Mantenir-se al dia en els avenços en el camp de les biblioteques i els serveis d’informació.

- Coordinar-se amb les regidories i àrees de cultura i ensenyament.

- Dur a terme l’organització d’activitats lúdiques i literàries vinculades a la Biblioteca.

- Tenir cura d'altres espais o locals municipals de caire lúdic i cutural i col·laborar en la seua dinamització

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin assignades per l’EMD de Campredó.

 

Base 2. Règim jurídic.

En el procés selectiu que s’estableix és d’aplicació específica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, l’article 291.1 del Text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa d’un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les Entitats Locals i les normes generals que siguin d’aplicació com el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut dels treballadors (art. 6, 7, 8.2, 11, 12, 14, 15, 16.1 i 49.1.c, d'acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 12/2001, de 9 de juliol) i el Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels treballadors en matèria de contractes de durada determinada.

 

Base 3. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés selectiu, en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies i fins a la data de contractació els/les aspirants han de complir les condicions fixades en l’article 56 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors. En qualsevol cas, l’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació de Batxiller o equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cas d’equivalència l’haurà d’aportar l’aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l’administració competent en cada cas. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

d) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies del lloc de treball a proveir, que s’entén referida al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball a proveir.

e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

f) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el

Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

En cas que l’aspirant no tingui la nacionalitat espanyola i no siguin originaris de països en que el castellà es llengua oficial, ha d’acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la presentació d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol; certificat del nivell d’espanyol DELE B2 o el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català ni el nivell de castellà (pels estrangers) exigit, s’efectuaran les proves pertinents, que hauran de superar aquests aspirants. Tanmateix els certificats de coneixements es podran presentar en qualsevol moment abans de la realització de la prova.

g) No estar afectat/da per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

h) Acreditat que es disposa del certificat de delictes de naturalesa sexual o en el seu defecte autoritzar a l’EMD per dur a terme les consultes necessàries a altres administracions públiques amb la finalitat d’obtenir-ne la certificació.

 

Base 4. Instàncies i admissió

Les instàncies en les que es demani prendre part en el concurs oposició s’han de presentar al Registre General de l’EMD dins del termini improrrogable de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPT de Tarragona,  adreçades al Sr. President de l’EMD.

Les persones aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera de la convocatòria.

Cada instància haurà d’anar acompanyada de:

- Fotocòpia compulsada del DNI i dels títols acadèmics exigits a la base tercera

- Fotocòpia de la documentació acreditativa de mèrits al·legats per tal de ser valorats en la

fase de concurs.

- Currículum vitae

- Informe de vida laboral

- Certificat nivell C de català, equivalent o superior, i certificat de nivell de castellà, si s’escau.

- Títol acadèmic per optar a la convocatòria. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’adjuntar el document oficial de la seva equivalència o del seu reconeixement per l’Estat Espanyol.

Si alguna de les instàncies presentés algun defecte es requerirà l’interessat perquè en el termini de tres dies esmeni l’errada, amb l’advertiment que si no ho fes així, s’arxivarà la instància sense altres tràmits i serà exclòs de la llista d’aspirants.

Els aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana exigits hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori que es farà dins dels deu dies següents a la publicació de la llista definitiva d’aspirants.

La qualificació de la prova serà d’apte o no apte.

Altra documentació:

Si es volen acreditar mèrits per experiència professional o formació i perfeccionament o altres titulacions s’haurà de presentar:

a) El currículum vitae ha d’incloure una relació dels mèrits al·legats per l’aspirant per a la seva valoració en la fase de concurs.

b) Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per ser valorats en la fase de concurs, segons s’estableix a la base sisena. Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.

Els/les aspirants discapacitades han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, i acompanyar un dictamen tècnic facultatiu de la valoració del grau de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, on consti el tipus i grau de disminució. Si es necessari realitzar les proves en unes condicions específiques s’haurà d’acompanyar un dictamen d’adequació al lloc de treball en la funció pública expedit per Departament de Benestar Social i Família on consti en quines condicions s’han de realitzar les proves.

 

Tractament de les dades personals:

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord

amb la normativa vigent.

 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’òrgan convocant de la Corporació

ha d’aprovar la llista d’admesos i exclosos, que es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal www.campredo.cat, concedint-ne un termini de tres dies per a reclamacions.

 

A la mateixa resolució, es determinarà la composició del tribunal qualificador, el lloc, la data i l’hora de començament de les proves i l’ordre d’actuació, si s’escau, dels aspirants.

La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos es considerarà automàticament elevada a definitiva si no es presenten reclamacions, en cas contrari, seran acceptades o refusades en la resolució de l’Alcaldia en què s’aprovi la llista definitiva, i que es farà pública de la mateixa manera.

 

Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article

42 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

Base 5.- Òrgan de selecció

El Tribunal Qualificador, que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat pels següents membres: 1 president/a, 2 vocals, i 1 secretari/a.

La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon al president de la corporació i es farà en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, i sense la presència de la Presidència i la Secretaria.

Les decisions del Tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels presents, resolent, en cas

d’empat, el vot del que actuï com a President.

El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialitzats en totes o algunes de les proves. Aquests assessors s’han de limitar a valorar els exercicis corresponents a les seves especialitats tècniques i a col·laborar amb l’òrgan de selecció, basant-se exclusivament en aquestes especialitats.

També podrà assistir-hi amb veu però sense vot una persona designada pels òrgans de representació, el qual no tindrà la consideració de membre de l’òrgan de selecció.

Els membres del tribunal amb vot hauran de posseir un nivell de titulació igual o superior a

l’exigit per a l’ingrés en el cos o escala de què es tracti. El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessoria especialitzada en la matèria, per a totes o alguna prova.

Els membres del tribunal s’hauran d’abstenir de participar, i els/les aspirants podran recusar-los, quan concorrin les circumstàncies que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

El Tribunal podrà desqualificar els exercicis de qualsevol aspirant quan l’actuació d’aquest

vulneri la normativa aplicable i/o les presents bases o que el seu comportament suposi un

abús d’aquestes.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.

 

Base 6.- Procediment de selecció

La realització del procés de selecció consistirà en dues fases: oposició i concurs.

 

6.1 FASE D’OPOSICIÓ (30 punts)

6.1.1.- Proves de coneixement de llengua catalana i castellana

 

1r Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Prova de català.

Consistirà en la realització d’una prova de coneixements de la llengua catalana equivalent al nivell de suficiència de català (Certificat C1) de la Secretaria de Política Lingüística, durant el temps que el tribunal qualificador estimi necessari.

Estaran exempts d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment el nivell de llengua catalana exigit, d’acord amb l’establert a la base  3 f). Aquesta documentació pot ser presentada en qualsevol moment abans de la realització de la prova.

Per a la realització i avaluació de les proves de coneixements de llengua catalana el tribunal comptarà amb l’assessorament d’un/a tècnic/a en la matèria.

L’exercici es qualificarà d’apte o no apte. La qualificació de no apte comportarà l’eliminació del procés selectiu.

 

2n Exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Prova de castellà.

Aquesta prova només és per aquelles persones que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris de països en que el castellà es llengua oficial. N’estaran exempts les persones aspirants que acreditin documentalment el nivell de llengua castellana exigit, d’acord amb l’establert a la base 3 f). Aquesta documentació pot ser presentada en qualsevol moment abans de la realització de la prova.

Per a la realització i avaluació de les proves de coneixements de llengua castellana el tribunal comptarà amb l’assessorament d’un/a tècnic/a en la matèria.

L’exercici es qualificarà d’apte o no apte. La qualificació de no apte comportarà l’eliminació del procés selectiu.

 

6.1.2.- Prova teòrico-pràctica (de caràcter obligatori, sumatori i eliminatori). La qualificació màxima que es podrà obtenir serà de 20 punts i serà necessari obtenir-ne un mínim de 10 per a superar aquesta fase i prosseguir el procés selectiu.

La prova pràctica consistirà en resoldre per escrit un o més casos pràctics determinats pels relacionats directament amb les funcions a desenvolupar i el temari de Annex a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la persona candidata. També se li podrà afegir

respondre a algunes qüestions relacionades amb els casos.

El tribunal podrà decidir, a l’objecte de determinar la puntuació a atorgar, que tots o algun

dels candidats llegeixin la seva prova, podent formular-li preguntes sobre la mateixa.

Aquest exercici tindrà la durada màxima que determini el tribunal.

 

6.1.3. - Entrevista (puntuació màxima 8 punts)

Consistirà en mantenir una entrevista personal amb les persones aspirants no eliminades

per constatar els següents aspectes:

- Trajectòria professional i motivació per la oferta.

- Competències personals: Aprenentatge permanent, orientació al servei i al ciutadà,

planificació i organització del treball, treball en equip, i visió global.

- Iniciatives i propostes de de promoció llibresques.

- Coneixements de la idiosincràsia de Campredó i dels seus elements culturals i patrimonials.

 

6.1.4. – Certificat ACTIC (fins màxim 2 punts)

Atès que el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació és transversal i necessari, sigui quina sigui la funció que hom desenvolupa a les organitzacions, els aspirants que acreditin que estan en possessió del certificat ACTIC, de competències en tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat de Catalunya, obtindran unapuntuació addicional a la prova de coneixements, d’acord amb el barem següent:

- ACTIC, nivell avançat:     2.00 punts

- ACTIC, nivell mitjà:           1.50 punts

- ACTIC, nivell bàsic:          0,75 punts

La certificació ACTIC avalua les competències digitals de la persona, però no les habilitats

en l’ús de productes concrets; per aquest motiu, aquesta acreditació voluntària no substitueix en cap cas les competències i coneixements de les eines d’ofimàtica, que es

valoraran en la fase de concurs.

Aquest certificat es podrà presentar fins al dia de la realització de la prova de coneixement

esmentada en l’apartat anterior.

6.2. FASE DE CONCURS (10 punts)

 

6.2.1.- Valoració de mèrits.

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones participants en la seva sol·licitud, amb una puntuació màxima de 10 punts.

Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i que estigui degudament acreditats dins d’aquest termini. La puntuació dels mèrits serà la següent:

 

6.2.1.1.- Per experiència professional (fins a 7 punts):

a) Per serveis prestats a l’administració pública en llocs de treball amb funcions anàlogues o similars a les del lloc a cobrir o per al desenvolupament dels quals sigui exigible un nivell de titulació igual o equivalent al del lloc a cobrir, ja sigui com a funcionari o personal laboral: 0,2 punts per mes complet.

b) Per serveis prestats en l’àmbit privat com a contractat laboral, en llocs de treball funcions  anàlogues o similars a les del lloc a cobrir o per al desenvolupament dels quals s’hagi exigit un nivell de titulació igual o equivalent al del lloc a cobrir: 0,1 punts per mes complet.

Els serveis previs prestats a l’administració pública s’han d’acreditar mitjançant certificat de la vida laboral estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i a més a més certificat emès per l’Administració corresponent en el que es faci constar la plaça ocupada i la duració dels serveis prestats.

En cas de serveis prestats a l’EMD de Campredó no caldrà que s’acreditin documentalment. Es valoraran en base a la documentació existent a l’EMD.

En el cas de treballs prestats a l’empresa privada com contractat laboral cal el certificat de la vida laboral estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que s’ha d’acompanyar a més a més de fotocòpies compulsades dels contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats i la seva duració.

 

6.2.1.2. - Per perfeccionament formatiu (fins màxim 3 punts)

Es valoren cursos, seminaris, jornades de formació, reciclatge o perfeccionament sempre que tinguin relació directa amb les funcions del lloc de treball, d’acord amb el barem següent:

- Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:

- Fins a 15 hores:                0,05 punts

De 15 a 30 hores:             0,20 punts

De 31 a 60 hores:             0,35 punts

De 61 a 120 hores:           0,60 punts

Més de 120 hores:            0,90 punts

 

-Titulacions acadèmiques. Es valorarà el fet d’estar en possessió de titulació superior a l’exigida que pugui ser útil per al desenvolupament del lloc de treball amb 1 punt.

Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats, si

no ho fan així es computaran com a cursos de durada fins a 15 hores.

La formació s’ha d’acreditar mitjançant fotocòpia compulsada dels títols oficials o homologats o del certificat acreditatiu d’haver realitzat l’acció formativa, fent constar el centre emissor dels mateixos i la duració en hores. No es tindrà en compte la formació que no s’acrediti d’acord amb aquestes consideracions.

No es valoren cursos, seminaris, jornades de formació, reciclatge o perfeccionament realitzats fa més de 10 anys comptats a partir del darrer dia hàbil de presentació de sol·licituds. Tampoc es valoren els cursos o estudis que formen part de les titulacions.

De les accions formatives de similar contingut temàtic, encara que siguin edicions diferents, es valora únicament la de més hores.

 

6.3. QUALIFICACIÓ FINAL

La qualificació de cada aspirant serà el resultat de sumar aritmètica dels punts obtinguts a la fase d’oposició i a la fase de concurs. Es farà pública la puntuació al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’EMD.

 

Base 7. Contractació de personal laboral temporal, període de prova i borsa de reserva.

El tribunal proposarà el nomenament de la persona candidata que hagi obtingut major puntuació total. El contracte serà temporal amb una duració de dotze mesos, eventualment prorrogable per un període addicional de dotze mesos més.

La persona cessarà a la finalització del contracte temporal en la seva relació amb l’EMD de Campredó segons el que preveu l’article 11 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

El nomenament que s’hagi de formalitzar tindrà un període de prova que es fixa en dos mesos. Durant aquest període de prova la persona contractada exercirà la seva tasca sota la supervisió del secretari-interventor, qui haurà d’emetre un informe sobre la tasca realitzada.

Per emetre l’informe es tindrà en compte: la capacitat d’assumir les tasques encomanades i grau de fiabilitat; la disposició per complir o acceptar suggeriments i indicacions; la capacitat de presa de decisions; el treball en equip; la col·laboració amb la resta de treballadors i la relació amb les persones que s’adrecin a l’EMD.

La resta de candidats/es aprovats/es passaran a formar part d’una borsa de reserva per al cas de renúncia a la contractació o no superació del període de prova de la persona candidata contractada.

Aquesta borsa tindrà una vigència màxima de dos anys a partir de la data de la publicació dels resultats finals del procés selectiu. En cas que l’EMD de convoqui un procés selectiu de plaça administrativa dins d’una Oferta pública d’Ocupació general durant la vigència dita borsa, aquesta quedarà sense efectes i reemplaçada pels resultats del nou procés.

Com a mitjà de crida a les persones candidates s’utilitzarà el sistema de comunicacions i notificacions electròniques e-notum, i de forma alternativa la comunicació telefònica i el correu electrònic.

Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries diferents a intervals no inferiors a 1 hora, en el mateix dia o diferent i es trametrà un correu electrònic.

Tota comunicació entre l’Administració i les persones interessades que derivi de l’aplicació d’aquest procés s’efectuarà emprant l’adreça de correu electrònic i el telèfon facilitat a tal efecte, sent d’exclusiva responsabilitat de les persones candidates la seva inclusió a la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, així com, en el seu cas, la seva actualització (amb comunicació escrita adreçada a l’EMD). Si no es pot contactar amb l’aspirant per cap dels mitjans esmentats en un termini màxim de 24 hores, aquest veurà decaigut el seu dret en aquella crida, i es contactarà amb el següent aspirant de la llista, si

bé l’aspirant mantindrà la mateixa posició, sens perjudici que si és impossible contactar en

tres propostes de contractació se l’exclourà de la borsa.

 

Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

- No superar el període de prova establert.

- Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.

- Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de treball

- Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de contractació amb el benentès que és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar els canvis que s’hi produeixin.

- La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.

- No presentar la documentació per acreditar el requisits exigits en la base tercera.

 

Base 8 - Publicitat

Les bases que regeixen aquest procés selectiu es publiquen de forma íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), al tauler d’anuncis de l’EMD de Campredó i  al web de l’EMD: (http://www.campredo.cat). La data de publicació de la convocatòria al BOPT servirà de referència per determinar el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

S’exposaran al tauler d’anuncis i al web de l’EMD les resolucions que aprovin la convocatòria i les bases del procés selectiu, la llista d’admissió i exclusió al procés selectiu, la composició del tribunal i la data d’inici de les proves, així com les puntuacions obtingudes per les persones aspirants que hagin superat cada una de les proves, juntament amb la data, hora, i lloc de realització de la prova següent, i el resultat final del procés.

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés al tauler d’anuncis i al web de l’EMD tenen tots els efectes de notificació a les persones interessades d’acord amb allò que estableix l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Base 9.- Incidències

1. L’òrgan de selecció està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es presentin i prendre els acords necessaris per assegurar el bon desenvolupament de les convocatòries en tot allò que les bases no hagin previst.

2. Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos es pot interposar potestativament recurs de reposició davant de l’òrgan que hagi dictat l’acte, dins el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, dins el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al que tingui lloc la notificació d’aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. Contra els actes i resolucions del Tribunal, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de l’alcaldia els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant de l’alcalde president de la Corporació en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015.

4. Per la mera concurrència al procés s’entén que la persona aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

 

ANNEX

 

TEMARI

Tema 1. El sistema Bibliotecari de Catalunya. marc competencial i estructura.

Tema 2. La biblioteca pública: un servei municipal. marc competencial. El manifest de la Unesco.

Tema 3. El tractament del fons. Descripció, indexació, classificació i ordenació.

Tema 4. El servei de préstec a la biblioteca: sistemes, condicions i característiques. El servei de préstec interbibliotecari.

Tema 5. Serveis bibliotecaris per a infants. L’àrea infantil de la biblioteca pública: objectius, espais, tipus de fons, activitats.

Tema 6. Les biblioteques escolars. Funcions i característiques. Diferències i punts de col·laboració amb les biblioteques públiques. Usuaris/àries amb necessitats específiques.

Tema 7. Presència i aplicació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació i els nous suports a les biblioteques públiques. avantatges i inconvenients.

Tema 8. La qualitat dels serveis a l’usuari/ària. El factor humà en l’atenció al públic, resolució de conflictes, suggeriments i queixes.

Tema 9. La biblioteca pública en la vida cultural, formativa i social del municipi. Oferta cultural i relació amb entitats i col·lectius ciutadans.

Tema 10. La biblioteca 2.0. Principals eines i aplicacions a les biblioteques públiques Tema 11. Difusió i promoció de la Biblioteca i el seu fons: guies, publicitat, etc.

 

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d'aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà d'aquesta publicació, davant del President de l’EMD.