CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “SERVEI DE BARRA DURANT ELS DIES DE FESTA MAJOR A L’EMD DE CAMPREDÓ 2023”.

Publicada el 11 Apr 2023

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “SERVEI DE BARRA DURANT ELS DIES DE FESTA MAJORA L’EMD DE CAMPREDÓ 2023”.

 Títol I. Disposicions Generals.

 1.-Objecte.

 Aquest contracte té com objecte la realització del servei de barra durant els dies de Festa Major a l’EMD de Campredó 2023.

 

2.- Naturalesa.

 La naturalesa del contracte que vincula l’adjudicatari amb l’EMD de Campredó és la de contracte administratiu especial prevista a l’article 25.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 El contracte té naturalesa administrativa especial per satisfer de forma immediata una finalitat pública vinculada a la celebració de les festes majors de l’EMD de Campredó.

 

3.- Llei del contracte.

Constitueixen la llei del contracte les clàusules d’aquest plec.

Per tot allò que no prevegin els esmentats plecs, regeix la següent relació de dret aplicable a aquest contracte:

 •  Les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i les seves disposicions de desplegament (en particular el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi a la vigent LCSP i no hagi estat derogat expressament i el RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupà parcialment la LCSP).
 • Supletòriament s’aplicaran a la resta de normes de dret administratiu aplicable, i en el seu defecte les normes de dret privat.

 

 4.- Termini del contracte:

 Dies del 21 al 29 de juliol de 2023 (Festes majors de l’EMD de Campredó)

 

Títol II. Condicions generals de la gestió del servei.

 5.- Característiques del servei.

 1.- El servei s’ha de dotar del personal necessari i degudament qualificat, per tal que la seva prestació es faci en les degudes condicions i evitar als usuaris qualsevol incomoditat. El personal que contracti l’adjudicatari per prestar el servei no ha de tenir cap relació directa amb l’EMD de Campredó.

 2.- El servei es prestarà directament per l’adjudicatari, excloent-se la possibilitat de que aquest cedeixi o subcontracti l’explotació a tercers.

 3.-El servei es prestarà durant els dies de les festes majors de l’EMD de Campredó.

 4.- La conservació en perfecte estat de les instal·lacions, i la seva neteja, salubritat i higiene seran responsabilitat de l’adjudicatari durant el temps que duri la prestació del servei, sense perjudici de la col·laboració que en determinats serveis pugui oferir l’EMD de Campredó.

 5.- Són a càrrec de l’EMD de Campredó:

 El muntatge o posada a disposició de les instal·lacions bàsiques necessàries per a l’explotació del servei.

 1. Els subministraments d’aigua i d’energia elèctrica.

 

6.- L’EMD de Campredó pot, per motius d’interès públic, modificar les característiques i les condicions del servei.

 6.- Condicions econòmiques.

 6.1.- Finançament.

 L’EMD de Campredó no participa en el finançament del servei de cap manera, ni assegura a l’adjudicatari una recaptació o rendiment mínim. El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix tota la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de l’activitat objecte d’aquest contracte,

 Tampoc avala, en cap cas, els emprèstits o les operacions de crèdit que pugui concertar l’adjudicatari per finançar l’explotació del servei.

 El fet que no es compleixin les previsions d’ingressos feta per l’adjudicatari en la seva oferta, no serà causa de la pèrdua de l’equilibri econòmic-financer del contracte.

 

6.2. Rendiment del servei.

 L’explotació per part de l’adjudicatari del servei de barra durant els dies de festa major  es retribueix per l’import total dels rendiments que s’obtinguin dels usuaris, una vegada deduïts els costos d’explotació, despeses generals i assegurances.

 El contracte no suposa compromís econòmic per a l’EMD de Campredó ni autorització de cap despesa per a fer front a les obligacions que es deriven del contracte atès que l’adjudicatari rebrà com única retribució el preu dels serveis abonats pels usuaris.

 

6.3. Cànon.

 L’adjudicatari, considerant la rendibilitat del servei, està obligat a satisfer a l’EMD de Campredó, abans de l’inici de l’explotació del servei, el cànon que resulti de l’adjudicació respecte del cànon mínim tipus.

 El cànon mínim tipus que l’adjudicatari ha de satisfer a l’EMD de Campredó, es xifra en MIL DOS-CENTS EUROS (1.200,00 €), millorable a l’alça.

 Les ofertes que no assoleixin el cànon mínim tipus seran desestimades.

 

Títol III. Drets i obligacions

 Capítol I. Del contractista.

 7.- Obligacions.

 L’adjudicatari té, a més de les obligacions que estableixen les clàusules d’aquest plec, les obligacions següents:

   

 1. Adquirir tots els materials, consumibles i elements necessaris per a la prestació del servei i el seu correcte funcionament.
 2. Permetre que en qualsevol moment l’EMD de Campredó, mitjançant el personal tècnic adient, pugui inspeccionar la prestació del servei.
 3. Abonar a l’EMD de Campredó el cànon fixat per l’explotació del servei.
 4. Complir rigorosament les normes de la legislació laboral, fiscal i sanitària; vetllar per la qualitat dels productes i la correcta manipulació, higiene i conservació dels aliments, basant-se en les normes que regulen les condicions i higièniques i sanitàries d’aquests tipus d’establiments  i qualsevol altra norma que pogués esdevenir aplicable a l’objecte del contracte.
 5. Respondre davant l’EMD de Campredó, o davant tercers, com únic responsable de la gestió del servei, pels danys i perjudicis que es puguin causar derivats de l’explotació d’aquests. A tal efecte, el contractista es responsabilitza de tenir contractades pòlisses d’assegurança, vigents i amb primes al seu càrrec al corrent de pagament, per a fer front a qualsevol sinistre com ara incendis, possibles sostraccions així com per a fer front a la responsabilitat civil que, en el seu cas, li pugui ser exigible per l’activitat desenvolupada. L’EMD de Campredó en cap cas es fa responsable d’indemnitzar, en el seu cas, els danys causats per aquests conceptes.
 6. Complir les altres obligacions que dimanen de les disposicions legals que siguin d’aplicació.

 

8.- Drets.

 El contractista té, amb independència del que estableixen les clàusules d’aquest plec, els drets següents:

 1. Explotar els serveis que constitueixen l’objecte del contracte amb la garantia de l’EMD de Campredó quant al seu normal desenvolupament, impedient aquest qualsevol pertorbació del servei.
 2. Percebre els preus per la prestació del servei en les condicions que específicament determina aquest plec.
 3. Utilitzar els equipaments i instal·lacions necessàries per a l’explotació del servei objecte del contracte.
 4. Proposar a l’EMD de Campredó totes les modificacions que consideri indispensables per millorar la prestació del servei i que no estiguin previstes inicialment.

 

Capítol II. De l’EMD de Campredó.

 9.- Obligacions.

 L’EMD de Campredó té, amb independència del que estableixen la resta de clàusules d’aquest plec, les obligacions següents:

 1. Posar a disposició de l’adjudicatari els equipaments, les instal·lacions i subministraments de serveis necessaris per al normal funcionament dels serveis que constitueixen l’objecte del contracte.
 2. Complir les altres obligacions que dimanen del contracte i a la resta de disposicions legals siguin aplicables a aquest.

 

 10.- Drets i potestats.

 L’EMD de Campredó té, com administració contractant, amb independència del que estableixen les clàusules d’aquest plec, els drets i les potestats següents:

 Supervisar, inspeccionar i controlar els serveis que constitueixen l’objecte del contracte mitjançant el personal que es designi a aquest efecte.

 

Títol IV. Extinció del contracte.

 11.- Causes d’extinció.

 El contracte s’extingirà pel normal compliment i pel transcurs del període de temps pel qual s’ha establert quan el contractista hagi realitzat d’acord amb els termes del contracte la totalitat de la prestació o per resolució d’acord amb les causes contemplades amb el que estableix l’art.211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i, especialment, amb l’incompliment per l’adjudicatari de les obligacions a què es refereix aquest plec.

 

Títol V. Formalitats del procediment d’adjudicació.

 12.- Legitimació.

 Els licitadors hauran de ser persones naturals i jurídiques legalment constituïdes, amb capacitat jurídica i d’obrar, que no es trobin compreses en cap de les circumstàncies que prohibeixen contractar amb l’Administració Local, previstes en l’article 71 de la LCSP.

Poden optar a la presentació de proposició únicament les associacions i entitats de l’EMD de Campredó inscrites en el registre d’entitats.

Només podran concórrer a la licitació aquelles persones legitimades que acompleixin les esmentades condicions i requisits, estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no tinguin deutes pendents de pagament a l’EMD de Campredó.

 

13.- Procediment d’adjudicació.

El procediment d’adjudicació és el procediment obert amb publicitat en el perfil del contractant de l’EMD de Campredó accessible des de la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, poden accedir-hi directament mitjançant la següent adreça:

 https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/14661037?categoria=0

 Podran presentar ofertes les entitats i associacions de l’EMD de Campredó que es considerin capacitades per a realitzar l’objecte del contracte.

 La posterior adjudicació al licitador que, una vegada avaluades les ofertes presentades per la Mesa de contractació d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 15 d’aquests plecs, hagi efectuar l’oferta més avantatjosa i complert amb els requeriments previs, es realitzarà per acord de la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó.

 

14.- Presentació de la proposició o oferta.

Els oferents han de presentar únicament i exclusivament les seves proposicions de forma electrònica i signades amb certificat digital emprant l’eina “sobre digital” mitjançant l’accés establert en l’anunci de la licitació publicitat en el perfil del contractant de l’EMD de Campredó integrat en la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/14661037?categoria=0

La presentació s’efectuarà en el termini màxim que es farà constar en l’anunci de la licitació que en cap cas serà inferior a quinze dies naturals comptats des de la publicació d’aquest en el perfil del contractant.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica de les proposicions mitjançant l’eina “sobre digital” i els formats de documents electrònics admissibles es troben disponibles a l’apartat de licitació electrònica de la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.

Les proposicions es podran presentar fins la data i hora que s’hagi fet constar en l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada d’una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l’article 71.2 de la LCSP.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran preferentment per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de la persona a qui s’adreça.

Les propostes es presentaran, en dos sobres digitals: sobre A i sobre B. En el sobre A s’ha d’incloure necessàriament la documentació següent:

 1. Declaració responsable (segons model de l’annex núm.1 d’aquest plec) acreditativa del compliment dels requisits previs mitjançant la qual declaren la seva aptitud i capacitat per a contractar i la seva solvència econòmica i financera, tècnica i professional; que no es troben incurses en cap prohibició o incompatibilitat per contractar i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que no tenen deutes pendents de pagament amb l’EMD de Campredó així com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Les persones licitadores no resten obligades a acreditar documentalment, en el moment de la presentació d’ofertes, el compliment dels requisits d’aptitud per a contractar, capacitat i solvència econòmica i tècnica/professional exigits en aquest plec, admetent-se a tal efecte que així ho facin constar en la corresponent declaració responsable i, amb caràcter previ a l’adjudicació, els licitadors proposats per a aquesta hauran d’aportar la documentació acreditativa de les referides circumstàncies.

 Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o en el ROLECE restaran eximides de presentar la documentació referida si consta en algun dels referits Registres de Licitadors.

 

En el sobre B s’ha d’incloure la documentació següent:

 •  Oferta econòmica amb cànon ofert, d’acord amb el model que s’adjunta com annex número 2, amb la signatura de l’oferent o de la persona que en tingui la representació.

 Ateses les característiques del contracte i donat que el cànon és un ingrés previ a l’explotació del servei s’eximeix als licitadors de la constitució de garanties tant provisional com definitiva.

 15. Criteris per valorar les proposicions.

 L’adjudicació s’efectuarà de conformitat amb el criteri objectiu següent:

 Oferta del cànon. La quantitat més alta que excedeixi del tipus de licitació es valorarà amb 50 punts i la resta en proporció decreixent al percentatge d’increment d’acord amb la fórmula següent:

 P=Ova x 60/Ome

Essent P= Punts

Ome= Oferta més elevada

Ova= import de l’oferta que es valora

 Es desestimaran totes aquelles ofertes que no assoleixin el cànon mínim establert com a tipus de licitació.

 

16. Mesa de contractació.

El procediment de licitació objecte d’aquest plec, serà assistit per la Mesa de Contractació, que la constituiran els següents membres:

President: El President l’EMD de Campredó, Sr. Damià Grau Arasa, o persona que el substitueixi.

Vocal: Sr. Jordi Roca Ejarque, treballador municipal.

Vocal:  El Secretari interventor, Sr. Fco. Javier Domingo Rodríguez.

Secretari: Actuarà com a tal el propi secretari-interventor de l’EMD.

 

17. Actuacions de la mesa.

 La mesa de contractació verificarà la recepció electrònica de les ofertes i qualificarà els documents presentats per les empreses oferents. Amb aquesta finalitat, el president ordenarà, prèvia aplicació de les corresponents credencials pels custodis de l’eina “sobre digital” l’obertura del sobre A.

Si la Mesa observés defectes material en la documentació presentada podrà concedir, si ho creu adient, un termini no superior a tres dies perquè el licitador o els licitadors esmenessin les errades.

La Mesa de Contractació durà a terme l’avaluació tècnica de les ofertes presentades d’acord amb els criteris d’adjudicació detallats a la clàusula quinzena.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la relació

classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta d’adjudicació corresponent.

 

18.- Documentació que serà requerida al licitador que hagi formulat l’oferta més avantatjosa.

 Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, juntament amb la declaració sobre l’oferta que s’hagi considerat més avantatjosa, la Presidenta de l’EMD de Campredó formularà requeriment a l’empresa que hagi formulat aquella perquè acrediti, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des del dia següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, el següent:

 

 1. Acreditació de la personalitat, capacitat i representació. Si es tracta d’una societat mercantil l’escriptura de constitució amb el testimoni de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Si es tracta d’un altre tipus de persona jurídica no inscriptible en el Registre Mercantil, l’escriptura de constitució, modificació, estatuts o acta fundacional, degudament legalitzada per l’entitat, i inscrita, si s’escau, en els registres corresponents. Les persones jurídiques aportaran també el CIF de l’entitat.

 En cas que el licitador sigui una persona física, Document Nacional d’Identitat, i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el què opera en el tràfic mercantil.

En el cas que la persona que signa l’oferta actuï en representació d’una persona física o jurídica de les esmentades anteriorment, haurà d’aportar còpia del seu DNI i acreditar documentalment la seva representació, que haurà de ser validada per la Secretaria de l’Ajuntament de Tortosa. En el cas que la persona que signa l’oferta, actuï en representació d’una entitat sense ànim de lucre, haurà d’aportar, certificat de la junta directiva conforme aquesta persona n’és el representant, o documents que acreditin el nomenament i facultats de representació aquesta persona.

 2. Certificats positius, emesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditant que l’empresa es troba al corrent respectivament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 3. Acreditació de l’abonament a la tresoreria municipal de l’import ofert com a cànon d’explotació.

 4. Acreditació de tenir contractades, vigents i al corrent de pagament les assegurances exigides en aquest plec.

 

La manca de presentació en termini de la documentació requerida a l’empresa que hagi formulat l’oferta més avantatjosa equivaldrà a la retirada d’aquesta, determinant-se per l’òrgan de contractació la següent oferta millor qualificada com a més avantatjosa i continuant-se l’adjudicació amb aquesta, sempre que aquella presentés satisfactòriament la documentació que li hagués de ser requerida a que s’ha fet referència en el paràgraf anterior.

 

19.- Adjudicació del contracte.

La Junta Veïnal de l’EMD de Campredó, en la seva condició d’òrgan de contractació adjudicarà el contracte a l’empresa que hagi formulat la proposició que s’hagi determinat més avantatjosa segons les previsions de l’art.150 de la LCSP.

L’adjudicació haurà de tenir lloc en tot cas, sempre que alguna de les ofertes presentades sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec, no podent declarar-se deserta la licitació. No obstant, l’Administració podrà renunciar a celebrar el contracte per raó d’interès públic, o desistir del procediment tramitat en els termes i amb els efectes previstos a l’art.152 de la LCSP.

L’adjudicació haurà de notificar-se als interessats i publicar-se en el perfil del contractant de l’EMD de Campredó.

 

20.- Formalització del contracte.

L’adjudicació del contracte solament podrà generar drets a favor de l’adjudicatari una vegada s’hagi perfeccionat aquest mitjançant la seva formalització en document administratiu. En tot cas, la formalització del contracte serà sempre prèvia a l’inici de l’execució d’aquest.

 La formalització del contracte, del qual formen part integrant aquest plec de clàusules administratives, haurà d’efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma prevista en l’article 153 de la LCSP.

 

Disposicions finals

21. Jurisdicció competent.

El contractista se sotmet a la jurisdicció dels tribunals i els jutjats de la Jurisdicció contenciosa administrativa que siguin competents per resoldre totes les incidències que puguin sorgir a conseqüència del compliment del contracte o de la seva interpretació.

 

22. Interpretació del contracte.

L’EMD de Campredó té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes que n’ofereixi el compliment.

 

Campredó, 22 de març de 2023.

 

 

Annex número 1

Declaració responsable

 

El Sr./Sra. ___________________________, actuant en qualitat de _______________________ en representació de l’entitat ________________________________________________________, com a licitadora del contracte “SERVEI DE BARRA DURANT ELS DIES DE FESTA MAJOR  A L’EMD DE CAMPREDÓ 2023”, declara sota la seva responsabilitat:

 

Que l’entitat que represento compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent  per  a la seva constitució i funcionament legal.

 

Que està capacitada per a contractar amb l’Administració i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les Administracions Públiques.

 

Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta entitat cap persona d’aquelles a les que fa referència la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats.

 

Que l’entitat està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, comprometent-se a acreditar-ho en cas que sigui requerida per l’EMD de Campredó.

 

Que la informació i els documents aportats en els sobres digitals de la licitació és de contingut absolutament cert.

 

Que accepta la realització de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics a través del servei e-notum en el procés de licitació i, si s’escau, en els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, execució i extinció normal o anormal del contracte.

 

Que a tal efecte designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

 

Persona/es autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic professional*

Mòbil professional

 

 

 

 

 

*Camps obligatoris

 

Que s’ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui s’autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivats d’aquesta contractació, per tal que l’EMD de Campredó pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.

 

Que en cas de ser proposat per a l’adjudicació es compromet a aportar la documentació que es requereix en aquest plec amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte.

 

I per a que consti signo aquesta declaració responsable.

 

(lloc i data).

 

Signatura.

 

Annex número 2

 

PROPOSICIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “SERVEI DE BARRA DURANT ELS DIES DE FESTA MAJOR  A L’EMD DE CAMPREDÓ 2023”.

 

El Sr./la Sra. ________________, amb domicili a __________________ amb DNI ním._____________, actuant en nom propi (o en representació de l’entitat) _______________________ amb CIF ___________________

 

 

MANIFESTA

 

Que concorre al procediment obert per a l’adjudicació del contracte “servei de barra durant els dies de festa major a l’EMD de Campredó 2023”, convocat per l’EMD de Campredó, acceptant plenament el plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte i comprometent-se a executar-lo i complir-lo en la seva totalitat, amb estricta subjecció a les seves clàusules, en el cas de resultar adjudicatari del referit contracte.

 Per tot el qual formulo la següent:

 PROPOSICIÓ

 

L’import que satisfaré a l’EMD de Campredó, en concepte de cànon per l’explotació del servei de barra durant els dies de festa major a l’EMD de Campredó 2023, serà de 

 

____________________________________________________ € (en xifres i lletres).

 

 

 

Campredó ______________________

 

El licitador