Aprovació definitiva de les bases i de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en els processos de selecció, mitjançant concurs de mèrits, que es duen a terme en el marc dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal

Publicada el 11 Apr 2023

Resolució de la Presidència de l’EMD de Campredó per la qual es fa pública l’aprovació definitiva de les bases i de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en els processos de selecció, mitjançant concurs de mèrits, que es duen a terme en el marc dels
processos d’estabilització de l’ocupació temporal en base a allò que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporal itat en l’ocupació pública.


Antecedents


Per resolució de la Presidència de l’EMD de Campredó de data 28 de desembre de 2022, es disposà l’aprovació de les bases i la convocatòria que havia de regir el procés de selecció per a la cobertura, en règim labor al fix, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, en
torn lliure, a l’empara de la disposició addicional sisena de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació incloses a l’oferta d’ocupac ió de l’EMD de l’any 2022, corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal.
Les places objecte de cobertura són les següents:
- Una plaça de la categoria professional d’auxiliar administratiu/va, amb subgrup de classificació professional C2.
- Una plaça de la categoria professional d’operari/a, amb subgrup de classificació professional AP

L’anunci de la convocatòria i les bases corresponents foren publicats en el BOPT de Tarragona de data 29 de desembre de 2022.
La ressen ya de la convocatòria fou publicada en el DOGC núm. 8825 de data 03/01/2023 
Les bases s’han de tenir per definitivament aprovades al no haver se formulat reclamacions o al·legacions, la qual cosa cal fer pública.
Les bases de la convocatòria preveuen que, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es dicti resolució aprovant la llista de persones aspirants admeses i excloses en relació amb cadascun dels processos selectius convocats.
Expirat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquest procés de selecció, i examinades les presentades, juntament amb la documentació que s’adjuntava a aquestes.

HE RESOLT:


PRIMER.
Fer pública l’aprovació definitiva de les bases corresponents als processos de selecció, mitjançant concu rs de mèrits, que es duen a terme a l’EMD de Campredó en el marc dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal en base a allò que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació públ ica, corresponents als següents processos selectius:

- Una plaça de la categoria professional d’auxiliar administratiu/va, amb subgrup de classificació professional C2.
- Una plaça de la categoria professional d’operari/a, amb subgrup de classificació p rofessional AP

SEGON.
Aprovar les següents relacions provisionals d’aspirants admesos i exclosos per a cadascuna de les referides convocatòries:
Aspirants admesos
a) Convocatòria d’auxiliar administratiu/va
      Relació cognoms i nom                                                          DNI
1.  López Galdeano, Encarnación                                            **.697.1** *
2.  Roca Ejarque, Jordi                                                             **.620.5** *

b) Convocatòria d’operari/a
      Relació cognoms i nom                                                           DNI
1.  Gas Curto, José Juan                                                          **.923.6** *

Aspirants exclosos
Cap en una i altra convocatòries.

L’admissió dels aspirants s’efectua en qualsevol cas en base a les corresponents declaracions responsables efectuades per aquests amb motiu de la seva sol·licitud de participació, de conformitat amb les bases de la convocatòria, i sens perjudici de la seva posterior comp rovació o acreditació d’acord amb allò previst en aquestes.

TERCER
Fer pública igualment la relació d’aspirants que han acreditat estar en possessió del certificat que acredita el compliment de les condicions d’equivalència amb el certificat de la Direcció General de Política Lingüística corresponent al nivell exigit en la respectiva convocatòria:

a) Convocatòria d’auxiliar administratiu/va nivell exigit : suficiència (C1)
Relació cognoms i nom                                                   Acreditació
1. López Galdeano, Encarnación                                           SI
2. Roca Ejarque, Jordi                                                            SI

b) Convocatòria d’operari/a

nivell exigit: bàsic (A2 )

Relació cognoms i nom                                                    Acreditació
1. Gas Curto, José Juan                                                          NO

Les persones que no han acreditat estar en possessió del certificat que acredita el compliment de les condicions d’equivalència amb el certificat de la Direcció General de Política Lingüística corresponent al nivell exigit en la respectiva convocatòria hauran de superar una fase prèvia amb una prova o exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit que es qualificarà com d’apte/a o no apte/a, essent necessari
obtenir la valoració d’apte/a per passar al concurs de mèrits. No obstant, restaran també exempts de la realització de la prova si acrediten la disposició del nivell de català exigit abans del seu inici. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit hauran de realitzar necessàriament i obligatòriament l’esmentada prova.
El lloc, data i hora es comunicarà als interessats i es farà públic el tauler d’anuncis, l’e tauler i a la plana web de l’EMD de Campredó (www.campredo.cat), 

QUART.
Fer públic que la composició dels tribunals qualificadors de les respectives convocatòries és la que figura indicada en la base sisena de cadascuna d’elles i quedarà integrada nominativament amb els següents representants designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya:
Convocatòria d’Auxiliar Administratiu / va 

President/a. 
Titular: Sr. Fco. Javier Domingo Rodriguez, funcionari de la corporació

Vocals.
Titular: Sr/Sra. designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Titular: Sra. Imma Curto Roca, personal funcionària de carrera de l Ajuntament de Tortosa.

Secretari/a.
Titular: Sra. Joana Domingo Garcia, personal laboral de l EMD.

Convocatòria d’Operari/a
President/a.
Titular: Sr. Fco. Javier Domingo Rodriguez, funcionari de la corporació

Vocals.
Titular: Sr/Sra. designat per l'Escola d' Administració Pública de Catalunya
Titular: Sr. Francesc Gendre Codorniu, personal laboral fix de l Ajuntament de Tortosa.

Secretari/a.
Titular: Sr. Jordi Roca Ejarque, personal laboral interí de l'EMD

CINQUÈ.
Fer publica aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el tauler d’anuncis, l’e tauler i a la plana web de l’EMD de Campredó (www.campredo.cat), i assenyalar un termini de deu dies hàbils, a comptar des de la publicació en el BOPT per a la formulació d’al·legacions, esmenes i possib les reclamacions.
En cas que no se’n formulin la resolució s’entendrà elevada a definitiva i, amb ella, la llista de persones aspirants admeses i excloses sense que calgui tornar la a publicar o notificar.
En cas que se’n formulin, aquestes es resoldr an mitjançant nova resolució que es publicarà igualment que aquesta en el BOPT, el tauler d’anuncis, l’e tauler i a la plana web de l’EMD de Campredó (www.campredo.cat).

Els successius anuncis de les convocatòries es publicaran només al tauler d’anuncis de l’EMD, l’e tauler i a la plana web de l’EMD de Campredó (www.campredo.cat) Quart.
Donar compte d’aquesta resolució a la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó en la propera sessió que aquesta celebri.

Campredó, 11 d’abril de 2023.