D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “ILLUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE SALVA-AIGÜES I CONTENIDORS DE RESIDUS URBANS I ARRANJAMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE CAMPREDÓ I ACCÉS A FONT DE QUINTO”

Publicada el 29 Oct 2021

Atès que mitjançant acord de la Junta Veïnal d’aquesta EMD de data 16 d’abril de 2021 s'acordà aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i sumari, del contracte “ILLUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE SALVA-AIGÜES I CONTENIDORS DE RESIDUS URBANS I ARRANJAMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE CAMPREDÓ I ACCÉS A FONT DE QUINTO”, actuació a relitzar mitjançant subvenció finalista corresponent a aportacions de la Diputació de Tarragona  amb les següents característiques:

Imatge eliminada.

Resultant que, de conformitat amb allò previst en l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació es feu pública la licitació mitjançant anunci efectuat en el perfil del contractant de l'EMD integrat a la  plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, amb venciment del termini per a la presentació de proposicions a les 22 hores del dia 16 d’agost de 2021.

Resultant que finalitzat el termini de presentació d'ofertes se'n formularen només dues  per les empreses:

empresa licitadora                                                      CIF

REGIMOVI, SL                                                    B43454933

TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA                         A85058618

 

Vistes les ofertes econòmiques formulades pels esmentats licitadors en els següents termes:

 

empresa licitadora                                 Import net                        IVA 21%                                 Import total

A)REGIMOVI, SL                                44.200,00 €                      9.282,00 €                              53.482,00 €

B) TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA    39.780,00 €                       8.353,80 €                              48.133,80 €

 

 Atès que, descartada l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats i atenent al preu com únic criteri d'adjudicació, les ofertes han quedat classificades en la següent forma

  

empresa                                              import net                          IVA 21%                              import total

1. TENOLOGÍA DE FIRMES, SA       39.780,00 €                      8.353,80 €                            48.133,80 €

2. REGIMOVI, SL                              44.200,00 €                      9.282,00 €                             53.482,00 €

 

Atès que el licitador l'oferta del qual s'ha identificat com a més avantatjosa TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA, està inscrit al RELI i ROLECE de la informació dels quals es desprèn l'acreditació de la personalitat, capacitat, objecte social, representació empresarial, correcte compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i solvència/classificació empresarial (d'acreditació no obstant eximida en el present procediment) així com la disposició efectiva dels mitjans de la referida empresa per a dur a terme l'objecte del contracte.

 

Atès que el present procediment tampoc no correspon, a l'estar-ne exempt, efectuar la constitució de garanties.

 

A la Junta Veïnal, proposo l'adopció dels següents

 

ACORDS

 

PRIMER.- Declarar vàlida la licitació mitjançant procediment obert simplificat i sumari que s'ha dut a terme, mitjançant procediment obert, simpllificat i sumari per a l'adjudicació del contracte “ILLUMINACIÓ SOSTENIBLE DEL CAMÍ DE SALVA-AIGÜES I CONTENIDORS DE RESIDUS URBANS I ARRANJAMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ VELL DE CAMPREDÓ I ACCÉS A FONT DE QUINTO”

 

SEGON.- Adjudicar la realització de l'obra corresponent a l'esmentat contracte a l'empresa  TECNOLOGIA DE FIRMES, SA en base als valors consignats en la seva oferta, pels següents imports:

 

empresa                                       import net                          IVA 21%                                   import total

TENOLOGÍA DE FIRMES, SA   39.780,00 €                       8.353,80 €                               48.133,80 €

 

TERCER.- Comprometre la despesa, per import de 48.133,80 € amb càrrec al pressupost de l’EMD d’aquest exercici.

 

Aplicació pressupostària                       Import

2021-631.00                                      48.133,80 €

 

 QUART.- Requerir el licitador adjudicatari del contracte TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA  perquè dugui a terme la formalitzaciót d'aquest  mitjançant signatura d'acceptació de l'acord d'adjudicació.

 

 CINQUÈ.- Disposar la notificació d'aquest acord al licitador que ha resultat adjudicatari així com a l’altre licitador també participant que no ha resultat adjudictari i fer-lo públic al perfil del contractant d'aquest Ajuntament, integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.

 

 

Campredó, 28 de setembre de 2021

 

El President,