Resultats Borsa de treball Tècnic/a en Educació Infantil de Campredó

Publicada el 09 Sep 2021

ACTA 2

Procés de selecció, a l’EMD de Campredó per a la creació, amb caràcter urgent,  d’una borsa d’aspirants per a llocs de treball de TECNIC/A d’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI)

A les 10:00 hores del dia 9 de setembre de 2021, al Casal Francesc Llop de Campredó, es reuneixen:

 

President: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD.

Vocals: Sra. Irene Mercè Segarra Campos, responsable de l’Espai Obert d’Aprenentatge de l’Ajuntament de Tortosa.

Vocal: Sra. Rosa Dámaso Cid, representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretari: Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD

 

Per tal de continuar les actuacions pròpies del tribunal qualificador del procés de selecció corresponent la convocatòria pública per a la creació, amb caràcter urgent, d’una borsa d’aspirants per a llocs de treball de TECNIC/A d’EDUCACIÓ INFANTIL (TEI) de l’EMD de Campredó, i concretament els exercicis de la fase d’oposició.

Seguidament s’efectua la crida als aspirants convocats a realitzar el primer i segon  dels exercicis, qüestionari tipus test de 20 preguntes amb respostes alternatives basat en el temari de la convocatòria i un supòsit pràctic facilitat pel tribunal.

El qüestionari es valora amb un màxim de 10 punts, a raó de 0,5 punts per resposta encertada.

El supòsit pràctic es valor amb un màxim de 20 punts.

Els aspirants amb DNI 47827987Q, 36515523X, 35120173R i 47887290V no compareixen al desenvolupament dels exercicis per la qual cosa, essent aquests de caràcter obligatori, el tribunal els declara exclosos del procés de selecció.

Desenvolupat l’exercici tipus test durant el termini de trenta minuts per part dels aspirants, el tribunal procedeix a la seva correcció i valoració, atorgant les següents puntuacions:

DNI/ NIE

a) Prova Test

tei_1

Seguidament, i sent les 11:30h , es procedeix a desenvolupar la prova de supòsit pràctic avaluable fins un màxim de vint punts als aspirants.

Desenvolupat el supòsit pràctic, el tribunal atorga les següents qualificacions:

tei_2

Finalment el tribunal efectua la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs amb les obtingudes en la fase d’oposició, amb el següent resultat:

tei_3

Conseqüentment, el tribunal qualificador proposa la següent relació classificada de candidats per ordre de puntuació:

tei_4

El primer dels aspirants per ordre del classificació, Sra. Maria del Mar Fernàndez Palla  per ser la persona que ha obtingut major puntuació total, queda proposada per a la contractació del lloc objecte de provisió.

 

La resta de candidats que han superat el procés selectiu queden proposats, per ordre de major a menor puntuació, per integrar la borsa de reserva per al cas de renúncia a la contractació per part de l’aspirant proposat, o no superació del període prova de la persona contractada.

 

Finalment, i essent les 15:30 hores, el tribunal dona per finalitzades les actuacions corresponents a la seva segona i darrera sessió,

 

 

Campredó, 8 d’agost de 2021.

 

President                                                                                          

xavi      EMD

Sr. Francisco Javier Domingo