Adjudicació obra EPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PEL TEMPORAL GLÒRIA AL CAMÍ SALVA-AIGÜES”

Publicada el 27 Apr 2021

Regidoria de Governació

Secretaria-Intervenció

Fco. Javier Domingo Rodríguez, Secretari - Interventor de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó

CERTIFICO: Que la Junta Veïnal de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, reunida en data 16 d’abril de 2021, en sessió ordinària i en forma telemàtica mitjançant sistema de videoconferència, ha adoptat, entre d'altres, els següents acords:

06-A.- PROPOSTA D'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES “REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PEL TEMPORAL GLÒRIA AL CAMÍ SALVA-AIGÜES”

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent proposta:

[... Atès que mitjançant acord de la Junta Veïnal de data 2 de febrer de 2021 s'acordà aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, del contracte OBRES “REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PEL TEMPORAL GLÒRIA AL CAMÍ SALVA-AIGÜES”, amb les següents característiques:

Tipus de contracte: Obres

Objecte del contracte: “Reparació dels danys produïts pel temporal Glòria al camí Salva-Aigües”

Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació

Valor estimat del contracte: 46.349,43 €

Pressupost de licitació:

Import net, IVA exclòs: 46.349,43 €

IVA 21 %: 9.733,38 €

Import total, IVA inclòs: 56.082,81 €

Termini d'execució: Un mes

Atès que en la mateixa sessió es va aprovar la memòria valorada de la referida obra.

Resultant que, de conformitat amb allò previst en l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació es feu pública la licitació mitjançant anunci efectuat en el perfil del contractant de l'EMD integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, amb venciment del termini per a la presentació de proposicions a les 14 hores del dia 9 d’abril de 2021.

Resultant que finalitzat el termini de presentació d'ofertes se'n formularen pels següents licitadors i per l’import que en cada cas s’indica:

Empresa Oferta € (IVA exclòs) Oferta € (amb IVA)

M.I.J. GRUAS, S.A 45.167,52 54.652,70

REGIMOVI, SL 44.700,00 54.087,00

- Que una vegada aplicats els paràmetres objectius previstos a l'art. 85 del RGLCAP per determinar possibles ofertes que, per contrast amb les altres, presentessin valors anormals o desproporcionats, es detectà que l'oferta formulada per Regimovi, SL es trobava inclosa en aquests valors al ser inferior al llindar de temeritat per relació a les altres ofertes presentades atorgant-se el corresponent tràmit d'audiència a l'esmentat licitador perquè justifiqués la quantia i viabilitat econòmica de la seva oferta.

- Que el licitador Regimovi, SL procedí a justificar en temps i forma en termes que posteriorment s’han considerats adequats la viabilitat de la seva oferta.

- Que mitjançant informe del tècnic redactor de la memòria valorada de l’obra incorporat a l’expedient s’ha constat que l’oferta formulada per Regimovi, SL permet complir el contracte amb resultat satisfactori per a l’administració contractant la qual cosa justifica l’admissió de la referida oferta.

- Que s'ha verificat la inscripció de l'empresa Regimovi, SL en el RELI així com en el ROLECE la informació obtinguda dels quals figura incorporada a l'expedient, de la que es desprén l'acreditació de la personalitat i capacitat de la referida empresa així com no trobar-se inclosa aquesta en prohibicions per a contractar. Igualment resta acreditat en l’expedient el correcte compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Així mateix resta acreditada la classificació empresarial com a contractista d’obres de la referida empresa en el grup G (Vials i pistes), subgrups 03, 05 i 06 , amb les categories 3, 1 i 4, respectivament, d'acreditació no obstant eximida en el present procediment. Així mateix, donada també l'exempció de garanties en el present procediment tampoc no correspon efectuar requeriment per a la constitució d'aquestes.

Per tot l’exposat, a la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó proposo l’adopció dels següents

ACORDS

  • PRIMER.- Considerar necessària l’execució del contracte de “REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PEL TEMPORAL GLÒRIA AL CAMÍ SALVA-AIGÜES” malgrat la situació d’estat d’alarma per la COVID-19 atès que, havent-se dut a terme totes les actuacions prèvies, i essent una obra que resulta del tot necessària pel grau de deteriorament que presenta actualment el camí i a més és d’interès general que garanteix un servei essencial, existint conformitat de l’empresari, sempre que s’adoptin en la seva execució les precaucions indicades per les autoritats sanitàries per a l’evitació de contagis.
  • SEGON.- Declarar vàlida la licitació que s'ha dut a terme, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari per a l'adjudicació del contracte “REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PEL TEMPORAL GLÒRIA AL CAMÍ SALVA-AIGÜES”, confirmant l’admissió de tots els licitadors presentats i l’acceptació de totes les seves ofertes inclosa la formulada per l’empresa REGIMOVI, SL, amb CIF B43454933, considerada inicialment inclosa en valors anormals o desproporcionats, a l’haver justificat suficientment la seva quantia i viabilitat econòmica, acceptant així mateix la classificació de les referides ofertes d’acord amb l’import econòmic d’aquestes.
  • TERCER.-Adjudicar la realització de l’esmentat contracte a l’empresa REGIMOVI, SL, primera en l’ordre de classificació d’ofertes, pels següents imports:
  • empresa Oferta €
  • (IVA exclòs) IVA 21% Oferta €
  • (IVA inclòs)
  • REGIMOVI, SL 44.700,00 9.387,00 54.087,00
  • QUART.-Comprometre la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021-342-63100 pel referit import total de 54.087,00 €
  • CINQUÈ.-Disposar la notificació d'aquest acord a l'adjudicatari així com als altres licitadors no adjudicataris, i fer-lo públic al perfil del contractant d'aquest Ajuntament, integrat a la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. ...]

La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó acorda, per unanimitat, aprovar en la seva integritat la transcrita proposta i adoptar els acords continguts en aquesta.

-- oooOooo --

I perquè consti, i tingui els efectes que correspongui, lliuro aquest certificat amb el vist-i-plau del President de l’EMD.

Campredó, 16 d’abril de 2021