Ple ordinari 16 d'abril 2021

Publicada el 18 Apr 2021

Enllaç al canal Youtube de l'ajuntament Campredó

Ple 16 d'abril 2021

 

Regidoria de Governació

CONVOCATÒRIA

EN LA SEVA CONDICIÓ DE VOCAL DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ EM PLAU CONVOCAR-LO A LA SESSIÓ ORDINÀRIA D'AQUESTA QUE TINDRÀ LLOC, EN FORMA TELEMÀTICA EL PROPER DIA 16 D’ABRIL DE DOS MIL VINT-i-U, DES DE LES DINOU TRENTA (19:30) HORES, SOTA EL SEGÜENT :    

ORDRE DEL DIA

 - I -

 PART RESOLUTIVA

1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió.   

2.- Informes de la Presidència.  

3.-  Dació de compte i ratificació, si s’escau, del resultat de la conciliació laboral prèvia a la via judicial , segons resulta de l’acta corresponent, entre el Sr. S.G.C. i aquesta EMD, relativa  a la demanda que havia estat presentada davant el Jutjat del Social núm. 1 de Tortosa núm. 454/2020-E, sobre improcedència d’acomiadament.

4.- Dació de compte de resolucions de la Presidència relatives a l’atorgament de llicències de gual.

5.- Dació de compte de resolució/ns de la Presidència per la qual s’aprova/en les certificacions núm. 2, 3,  de les obres «Ordenació de parc multiesportiu i de salut».

6.- Proposta d’acord d’adjudicació del contracte  d’obres «Reparació dels danys produïts pel temporal Glòria al camí de Salva-aigües».

7.- Proposta de declaració com a deserta de la licitació que s’ha dut a terme mitjançant procediment obert per a l’adjudicació del contracte Servei de guingueta d’estiu a la piscina de l’EMD, facultant la Presidència per disposar, en el seu cas, l’adjudicació del referit contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat.

8.-  Proposta d’acord aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, i dels corresponents plecs de clàusules administratives particulars que han de regir l'adjudicació del contracte d’obres «Realització d'una zona de lleure a la Font de Quinto / Raval del Pom»  

9.- Proposta d’acord aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, i dels corresponents plecs de clàusules administratives particulars que han de regir l'adjudicació del contracte d’obres «Il·luminació sostenible del camí de Salva-aigües i contenidors de residus urbans i arranjament d'un tram del camí vell de Campredó i accés a Font de Quinto».

 -II-

 SEGUIMENT I CONTROL

10,. Mocions dels grups polítics:

10.1.- Moció del Grup d’ERC-CP  MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA

 11.- Precs i preguntes.