JUNTA VEÏNAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ

Regidoria de Governació

Divendres 24-01-2020 a les 20.00h

CONVOCATÒRIA


EN LA SEVA CONDICIÓ DE VOCAL DE LA JUNTA VEÏNAL DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ EM PLAU CONVOCAR-LO A LA SESSIÓ ORDINÀRIA D'AQUESTA, QUE TINDRÀ LLOC A LA SALA DE REUNIONS DE LES OFICINES MUNICIPALS, EL PROPER DIA VINT-I-QUATRE DE GENER DE DOS MIL DINOU, A LES 20:00 HORES, SOTA EL SEGÜENT
 

ORDRE DEL DIA
- I -

PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a les sessions anterior,ordinària, de data 29 de novembre de 2019 i extraordinària de data 23 de desembre de 2019.

2.- Informes de la Presidència.

3.- Dació de compte de resolució de la Presidència sobre atorgament de llicència de gual carrer al C/Gandia 15, sol·licitada per Sebastián Álvarez Luque

4.- proposta d'acord d'aprovació de la memòria valorada de les obres de pavimentació d’un tram del camí “Coll de rajolers”.-

5.- proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, simplificat i sumari, i dels corresponents plecs de clàusules administratives particulars que han de regir l'adjudicació del contracte d'obres de pavimentació d’un tram del camí “Coll de rajolers”.

6.- Adhesió al contracte basat en l'Acord marc de subministrament d'aparells desfibril·ladors (DEA) del Consorci Català pel desenvolupament local (CCDL) i adquisició d’1 aparell DEA a l’empresa Caryosa Hygienic Solutions, SL d’acord amb l’oferta efectuada per aquesta en base a les condicions del referit acord marc.

7.- Proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa i l’aprofitament especial de la via pública i els espais d’ús públic de l’EMD de Campredó. (taules i cadires). -II- SEGUIMENT I CONTROL

8.- mocions de grups polítics:

  • 8.1.- Moció moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol junqueras i la resta de presos i preses polítiques.
  • 8.2.- Moció del grup de Junts x Campredó de rebuig a la resolució de la Junta electoral central respecte el M.H. president de la generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
  • 8.3.- Moció proposta institucional per un servei ferroviari digne.
  • 8.4.- Moció que presenta el grup municipal de Junts x Campredó per exigir la millora dels serveis ferroviaris a les terres de l’Ebre.

9.- Precs i preguntes.Prèviament amb una antelació de 15 minuts a l'inici de la sesssió es durà a terme la Junta de Portaveus a la qual aquests resten convocats.

Campredó, 22 de gener de 2020.

El President

Damià Grau i Arasa