II Premi Fotogràfic Baix Ebre

Publicada el 22 Mar 2020

Regidoria de Sanitat i Benestar Social

 

II PREMI FOTOGRÀFIC DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX EBRE.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL II PREMI FOTOGRÀFIC DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX EBRE.

Primera. Objecte Aquesta iniciativa del Consell Comarcal del Baix Ebre pretén estimular la creativitat i difondre les activitats que la Gent Gran porta a terme per envellir d’una manera sana i activa.

Segona. Principis informadors del procediment de concessió El procediment per a la concessió del premi objecte de regulació en aquestes bases és el procediment de concurrència competitiva i es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, efi càcia i efi ciència.

Tercera. Participants La participació és oberta a totes les persones majors de 65 anys que estiguin empadronades a la comarca del Baix Ebre. Cada autor pot presentar un màxim de tres fotografi es. Les fotografi es han de ser inèdites, sense haver estat premiades ni publicades en cap altre certamen i lliures de drets. Els participants assumeixen l’autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials fotogràfi cs sobre els qual no tinguin dret d’ús.

Quarta. Temàtica La temàtica objecte d’aquesta convocatòria és “Descobrir el Baix Ebre”. Es valoraran aquelles fotografi es que posin de relleu tant els espais, les persones i la cultura de la comarca. Si el jurat del Premi considera que el tema no queda refl ectit en la fotografi a, es reserva el dret d’excloure-la de la participació en el premi.

Quinta. Sol·licituds La documentació per prendre part a la convocatòria s’ha de presentar en el Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre, carrer Barcelona nº 152, Tortosa i en horari de 9 a 14h, de dilluns a divendres. El termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació en el BOP de Tarragona de l’anunci de la convocatòria. Els participants a la convocatòria del premi, hauran de presentar la següent documentació: - Fotografi a en format original i digital, de mida 20x30 i realitzada en qualsevol tècnica fotogràfi ca, en blanc i negre o color, sobre paspertú de mida 40x50. - Fotografi a en format digital en format JPG amb una resolució de 8MB. - Per cada fotografi a s’aportarà la següent informació: nom i cognoms de l’autor, telèfon, el títol de l’obra i text explicatiu de la imatge amb una extensió no superior a 200 caràcters. - Fotocòpia del Dni de l’autor Un cop rebuda la sol·licitud de participació, el Consell Comarcal del Baix Ebre podrà sol·licitar als participants qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar l’obra de forma adient per a la seva resolució. La presentació a aquest premi suposa l’acceptació de les bases i la decisió del Jurat. https://www.dipta.cat/ebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 2 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Dijous, 20 d'abril de 2017 - Número 76 CIE: BOPT-I-2017-02915.

Sisena. Drets d’Autor L’autor declara implícitament en el moment de la sol·licitud, haver obtingut l’autorització de les persones que es puguin reconèixer a les fotografi es, i que respondrà a qualsevol reclamació i/o indemnització que pot tenir lloc per part de tercers, eximint al Consell Comarcal del Baix Ebre d’aquesta responsabilitat.

Setena. Drets sobre les fotografi es La fotografi es premiades quedaran en propietat del Consell Comarcal del Baix Ebre que es reserva el dret d’explotació amb caràcter exclusiu i gratuït, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o fi nalitat, fent constar el nom de l’autor de conformitat amb el Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Les fotografi es no premiades seran retornades als seus autors en un termini màxim de 15 dies des de l’acte de lliurament de premis.

Vuitena. Termini de presentació i resolució Les sol·licituds s’hauran de presentar com a màxim el dia 31 d’octubre de 2017. La resolució i acte d’entrega del Premi tindrà lloc durant el mes de desembre de 2017. Les fotografi es presentades, incloses les guanyadores es podran veure col·lectivament en l’acte de lliurament de premis.

Novena. Dotació econòmica del premi La dotació serà la següent: - Primer Premi: 250 euros. - Segon Premi: 120 euros. Les quanties anteriors estaran subjectes a la retenció d’IRPF que legalment sigui aplicable.

Desena. Composició del jurat - El President del Consell Comarcal del Baix Ebre. - Conseller/a comarcal responsable Àrea Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre. - Un representant de cada grup polític comarcal. - El Delegat del Consell Consultiu de la Gent Gran. - Un professional vinculat a la fotografi a. - El coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal, que actuarà com a secretari del jurat, amb veu i sense vot. El jurat qualifi cador és l’encarregat d’avaluar les obres presentades, deliberar i proposar el guanyador/a del premi, en base als següents criteris: - Qualitat de la fotografi a - Originalitat de la fotografi a - Expressió de valors que difongui la fotografi a En cas d’empat els acords del Jurat s’han d’adoptar, com a mínim, per la majoria simple dels seus membres. Si cal, el vot del President del Consell Comarcal és de qualitat. A criteri del jurat el Premi podrà ser declarat desert.