En què consisteix?

En què consisteix?

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Què heu de fer?

Què heu de fer?
  1. Haver pagat la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
  2. En cas d’activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà un informe favorable del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar
  1. Document de comunicació d'una modificació no substancial d’una activitat d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
    • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
    • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
  2. En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla a continuació:

Termini

Termini del procés

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.


Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.


Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.

Cost

Cost

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.