En què consisteix?

En què consisteix?

Aquest tràmit permet l'alta, la modificació i la baixa de la domiciliació bancaria pels impostos, taxes i preus públics de generació periòdica, inclosos en el calendari fiscal.

En què consisteix?

Quan es pot sol·licitar?

Abans de l'inici del període de pagament voluntari del tribut en qüestió segons establert en el calendari fiscal. Passat aquest termini, la domiciliació o variació tindrà efectes l'exercici següent.

La domiciliació bancaria es efectiva al mateix moment de sol·licitar-la.

En què consisteix?

Qui ho pot sol·licitar?
  • El subjecte passiu que figuri en el rebut i cotitulars (en aquest darrer cas es pot donar sobretot en l'IBI que són propietaris un matrimoni i es presenta a fer la domiciliació la persona que no figura en el rebut, i per tant, la pot efectuar).

  • El titular del compte, sempre que no estigui domiciliat el rebut en qüestió. Si el rebut es troba domiciliat, el titular del compte sols podrà domiciliar amb l'ordre i autorització del subjecte passiu, autoritzant la nova domiciliació o anul·lant l'existent.

  • Si és una persona jurídica, ho pot fer el representant legal, degudament acreditat documentalment com a tal.

Què heu de fer?

Què heu de fer?

Aportació de la documentació.

Documentació a Portar

Documentació a Aportar

- Document d'identitat de la persona sol·licitant

- Documentació acreditativa de la titularitat del compte corrent al qual es volen domiciliar els rebuts.

- En el cas de Persona Juridica, documentacio acreditativa de la representació legal.

Termini

Termini del procés

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Cost

Cost

Gratuït